Menu
  • En-Hr

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve ugovore o oglašavanju, tj. zakupu i podzakupu oglasnih površina društva EUROPLAKAT d.o.o., Zagreb, Zagorska 2 (dalje: EUROPLAKAT) i kao prilog predstavljaju sastavni dio ugovora. Ukoliko su ugovorom dogovoreni drugačiji uvjeti poslovanja, vrijede oni uvjeti iz ugovora. Ovi OPĆI UVJETI POSLOVANJA, izmijenjeni i dopunjeni, vrijede za oglašavanje u Republici Hrvatskoj od dana 01. 07. 2022. g.

Prihvat narudžbe

Članak 1.

Narudžbe za akcije oglašavanja primaju se isključivo u pisanom obliku, pri čemu je potrebno naznačiti naziv akcije oglašavanja, trajanje akcije oglašavanja sa navedenim točnim datumom početka i završetka i točnim sadržajem; broj, veličinu i vrstu plakatnih površina na kojima će se odvijati akcija oglašavanja. Promjene ili dopune narudžbe moraju EUROPLAKATU biti dostavljene pisanim putem.

Članak 2.

Naručitelj prihvaća punu odgovornost za sadržaj plakata, te u slučaju povrede zakona Republike Hrvatske, povrede autorskog prava ili sličnog spora, direktno odgovara oštećenoj trećoj osobi. EUROPLAKAT nema nikakvu odgovornost prema istoj.
Naručitelj jamči da će u slučaju pokretanja bilo kakvih postupaka protiv EUROPLAKAT-a zbog sadržaja oglasa:

  • otkloniti bilo kakvu odgovornost od EUROPLAKAT-a i preuzeti sve postupke na sebe;
  • da će snositi svu odgovornost za svaku eventualno nastalu štetu te da će obvezu plaćanja bilo kojih iznosa trećim osobama i/ili institucijama zajedno sa kamatama i nastalim troškovima preuzeti na sebe;
  • da će u slučaju pokretanja takvih postupaka svu odgovornost za postavljanje i sadržaj predmetnih oglasa preuzeti na sebe.


Naručitelj posebno izjavljuje da će EUROPLAKAT-u refundirati sve iznose koje bi to trgovačko društvo eventualno isplatilo bilo kojoj trećoj osobi a povodom eventualno utvrđene odgovornosti za sadržaj naručenih oglasa.

Otkaz narudžbe

Članak 3.

Pisanu narudžbu, pisanim putem potvrđenu, Naručitelj može otkazati bez pravnih posljedica najkasnije 28 (dvadesetosam) dana prije dana početka akcije oglašavanja, uz pisano obrazloženje.
U protivnom Naručitelj plaća sljedeću naknadu cijene naručene usluge:

  • u slučaju otkazivanja od 27. do 21.dana prije početka akcije 25%
  • u slučaju otkazivanja od 20. do 14 dana početka akcije 50%
  • u slučaju otkazivanja od 13. dana do dana početka akcije 100%

EUROPLAKAT zadržava diskrecijsko pravo otkazati narudžbu, odnosno oglašavanje u bilo koje vrijeme i bez navođenja razloga.

Oglašavanje i cijena

Članak 4.

Promjene u cjeniku oglašavanja EUROPLAKAT će objaviti 15 (petnaest) radnih dana prije primjene istih. U slučaju promjene cijena Naručitelj može otkazati narudžbu pisanim putem najkasnije 5 (pet) dana od dana primitka novog cjenika.

Članak 5.

Dugoročnim ugovorima za zakup površina velikog formata (billboard-dalje: BB i city light–dalje: CL isključeno) smatraju se ugovori sklopljeni na rok od 6 (šest) mjeseci i više. Kod dugoročnih ugovora EUROPLAKAT će 60 dana prije isteka ugovora Naručitelju poslati pisanu obavijest/podsjetnik o datumu završetka ugovora sa zamolbom da se Naručitelj najkasnije u roku od 45 dana prije isteka zakupnog roka očituje da li će ugovor produljiti za naredno razdoblje ili ne. U slučaju da se Naručitelj ne očituje u navedenom roku, ugovor će se smatrati produljenim pod istim uvjetima. U slučaju prijevremenog raskida ugovora od strane Naručitelja otkazni rok je 3 (tri) mjeseca, a teče od dana predaje obavijesti poštom preporučenom pošiljkom o otkazu ugovora. U slučaju eventualnih šteta na platnu koje se mogu dogoditi zbog naleta vjetra, požara ili potresa, EUROPLAKAT će o svom trošku organizirati u što kraćem roku popravak ili tisak novog platna te njegovu ponovnu montažu. Naručitelj se time smatra namirenim te zbog istoga neće zahtijevati bilo kakvu naknadu štete ili otkaz ugovora.

Članak 6.

EUROPLAKAT je dužan čuvati platno/oglasnu poruku Naručitelja temeljem dugoročnog ugovora 15 (petnaest) dana po isteku akcije oglašavanja na velikim formatima, a ukoliko u tom roku ne primi zahtjev za predaju platna Naručitelju ili njegovo daljnje skladištenje, više ne odgovora za predmetno platno/oglasnu poruku, te nema nikakvih daljnjih obveza prema Naručitelju.

Članak 7.

Za oglašavanje na slobodnim oglasnim površinama EUROPLAKAT odobrava posebne popuste:

  • kazalištima, muzejima, umjetničkim galerijama, izdavačima knjiga i organizatorima koncerata ozbiljne glazbe;
  • za humanitarne i druge akcije od državnog interesa odobravamo besplatna oglašavanja u skladu sa raspoloživim slobodnim kapacitetima, temeljem odluke poslovodstva EUROPLAKAT-a.

Digitalni ekrani

Članak 8.

Kampanja se može zakupiti najmanje na 7 dana i vrti se od 6 sati ujutro do 24 sata tj. 18 sati dnevno.

Trajanje i vrsta animacije

Reklama od 10 sekundi u loopu od 60 sekundi.
Subtle motion video.

Dostava sadržaja

Gotov materijal moramo zaprimiti najkasnije 3 radna dana prije početka kampanje.
 

Članak 9.

U slučaju zabrane izviesa ili daljnjeg ostanka već postavljenih plakata od strane nadležnih vlasti, vlasnika zemljišta ili u slučaju da je na bilo koji način raspolaganje oglasnim površinama EUROPLAKATA-a dovedeno u pitanje, ugovor je ništavan. Naručitelj nema pravo na odštetu, ali zadržava pravo na povrat eventualno uplaćenog avansa.

Članak 10.

EUROPLAKAT ne jamči da će za vrijeme ugovorenog roka plakatne površine biti neprekidno u funkciji, vidljive ili neoštećene. Kratke smetnje u gore navedenom smislu ne daju Naručitelju pravo da traži dodatne usluge ili odštetu bilo koje vrste.

Članak 11.

Reklamacije su važeće ukoliko su propusti precizno opisani, odnosno dokazani, te pisanim putem dostavljeni u roku od 8 (osam) dana od dana postave plakata, tako da ih EUROPLAKAT može ispitati. Naknadne reklamacije, te reklamacije koje se odnose na kratke smetnje definirane u članku 9. ovih OPĆIH UVJETA POSLOVANJA se ne uvažavaju. Dostavljanje računa i osiguranje plaćanja

Članak 12.

EUROPLAKAT izdaje račune zadnjeg dana lijepljenja plakata, za predmetno razdoblje plakatiranja. Za velike formate fakture se ispostavljaju za periode od 30 (trideset) dana, odnosno jednom mjesečno. Naručitelj se obvezuje da će iznos računa podmiriti unutar 8 (osam) dana od dana ispostave računa. Za plaćanje cjelokupnog iznosa 7 (sedam) dana prije početka akcije oglašavanja odobrava se dodatnih 3% popusta. Sve eventualne promjene roka plaćanja bit će posebno naznačene u ugovoru.

Članak 13.

Pravo prigovora na račun Naručitelj ima u roku od 3 (tri) dana od dana primitka računa, u protivnom EUROPLAKAT smatra račun u cijelosti prihvaćenim i prigovore nakon tog roka ne uvažava.

Članak 14.

Ako Naručitelj ne podmiri cijeli iznos računa u roku navedenom u članku 11. ovih OPĆIH UVJETA POSLOVANJA, dužan je platiti zakonsku zateznu kamatu u skladu s važećim propisima.

Plakati i ostali propagandni materijali

Članak 15.

Plakati i rezervni plakati - do 20% potrebne količine - moraju biti dostavljeni u skladište EUROPLAKAT-a minimalno 3 (tri) dana prije početka akcije oglašavanja, a sukladno terminskom planu početka oglašavanja. Dođe li do kašnjenja isporuke dogovorenog broja plakata, EUROPLAKAT će se pridržavati termina lijepljenja za zakašnjele plakate, a Naručitelju će se zaračunati dodatni troškovi lijepljenja plakata prema cjeniku vanterminskog lijepljenja plakata. Prilikom kašnjenja sa isporukom plakata Naručitelj je dužan platiti površine u punom iznosu i nema pravo zahtijevati produženje akcije oglašavanja.
EUROPLAKAT pruža uslugu tiska svih formata prema narudžbi od strane Naručitelja. Naručitelj je dužan u potpunosti dostaviti pripreme za tisak BB i CL 7 (sedam) dana, te za velike formate 10 (deset) radnih dana prije početka akcije. Cjenik tiska je definiran i prikazan Naručiteljima, te je isti podložan promjenama u skladu s promjenama cijena sredstava potrebnih za tisak oglasne poruke. U slučaju promjene cjenika tiska EUROPLAKAT će objaviti promjene 15 (petnaest) radnih dana prije promjene istih.
EUROPLAKAT pruža uslugu izrade kreativnih rješenja. Naručitelj mora do 30 (trideset) dana prije početka akcije oglašavanja poslati pisani upit za izradu kreativnog rješenja, te će EUROPLAKAT povratno javiti u roku od 3 (tri) dana postoji li mogućnost produkcije istog. U slučaju potvrdne informacije produkcije kreativnog rješenja, Naručitelj mora u potpunosti dostaviti pripreme za izradu istog 15 (petnaest) dana prije početka akcije oglašavanja.
EUROPLAKAT ima pravo na fotografiranje svojih oglasnih površina bez obzira koje kampanje se u tom trenutku nalaze na njoj, te ima pravo korištenja istih za marketinške svrhe i promocije EUROPLAKAT-a.

Članak 16.

Lijepljenje regionalne akcije traje 2 (dva) radna dana, a nacionalne 3 (tri) do 6 (šest) radnih dana. Preljepljivanje traje isto vremensko razdoblje i istim redoslijedom.

Zaštita osobnih podataka

Članak 17.

Tijekom važenja Ugovora EUROPLAKAT i Naručitelj jamče da će prikupljene osobne podatke, koji se obrađuju temeljem zakonskih propisa ili privola, obrađivati isključivo u svrhu utvrđenu ugovorom te da će za te podatke osigurati cjelovitost, povjerljivost i obradu kojom se osigurava odgovarajuća razina sigurnosti, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka uništenja ili oštećenja kao i odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kojima se omogućava učinkovita primjena načela zaštite osobnih podataka.
Pod obradom osobnih podataka smatra se prikupljanje, bilježenje, čuvanje, uvid, otkrivanje, prenošenje ili uništavanje osobnih podataka. Svaka strana jamči da će izvijestiti drugu stranu o svakoj povredi osobnih podataka najkasnije u roku od 72 sata od saznanja o povredi osobnih podataka.

Završne odredbe

Članak 18.

Ovi OPĆI UVJETI POSLOVANJA su obvezatni. Sve moguće nesporazume ugovorne strane obvezuju se rješavati sporazumno, a ukoliko to nije moguće nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 19.

Ovi OPĆI UVJETI POSLOVANJA primjenjuju se na neodređeno vrijeme ili do dopune istih, a stupaju na snagu danom potpisa ugovora ili danom prihvata narudžbe.

EUROPLAKAT d.o.o.
Zagreb